Mirosława Wójcicka
Kancelaria Komornicza w Wadowicach
34-100 Wadowice, ul. Mickiewicza 27/7

Wykaz terytorialny
Licytacje ruchomości
Licytacje nieruchomości
Dokumenty do pobrania
 

Pierwsza licytacja w trybie uproszonym - Chocznia gm. Wadowice

2021-04-29
Sygn. akt Km 320/19


O B W I E S Z C Z E N I E
o terminie  licytacji w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości  

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Wadowicach   Mirosława Wójcicka zawiadamia na podstawie art. 1013 (6) kpc w zw. z art. 867 kpc, że w dniu  22.06.2021 roku   o godz. 10.00  w kancelarii komorniczej mieszczącej się pod adresem 34-100 Wadowice ul. Mickiewicza 27/7  odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Chocznia gm. Wadowice stanowiącej własność dłużnika, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach o  nr KR1W/00092520/2.
Są to niezabudowane działki o nr 2005/5, 2005/6, 2014/2 o łącznej powierzchni 73a20m2.
Istnieje niezgodność między danymi powierzchni z księgi wieczystej po 7231 m2, a ewidencja grumtów. Działki wąskie  nr 2005/5, 2005/6 szerokość ok. 13m,  dz. nr 2014/2 szerokość ok. 8 m.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki ozn są symbolami :
działka 2005/5 ZE  - tereny zieleni nieurządzonej o znaczeniu ekologicznym;
działka 2005/6 MNR o pow. 900 m2 / tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej / pow. 200 m2  ZE  - tereny zieleni nieurządzonej o znaczeniu ekologicznym, R pow. 4885 m2 / tereny rolnicze/, działka nr 2014/2 MNR pow. 875 m2 / tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej /, KDW pow. 440 m2 / drogi i ulice wewnętrzne/. Dojazd do działek 2005/5 i 2005/6 z drogi gminnej bez trwałej nawierzchni, do działki nr 2014/2 z drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej.
Szczegółowy operat szacunkowy oraz opis tych  nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika lub do pobrania <TUTAJ>
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 68 400,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 51 300,00 zł.
Przystepujacy do licytacji zobowiazany jest złożyć rekojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 6 840,00 zł w  następujący sposób:
-  gotówką w kancelarii komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację;
- przelewem na rachunek bankowy komornika  Bank Pekao S.A. nr 83 1240 4197 1111 0010 2228 0560, uznanym najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację;
- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z art. 871 kpc (w zw. z art. 1013.6§1 kpc) nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się wpłaconą rękojmię uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik ich małżonkowie, dzieci rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
W ciagu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Mirosławy Wójcickiej  w Wadowicach ul. Mickiewicza 27/7 akta postepowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.

K O M O R N I K

© by Komornik Sądowy Wadowice 2009