Mirosława Wójcicka
Kancelaria Komornicza w Wadowicach
34-100 Wadowice, ul. Mickiewicza 27/7

Wykaz terytorialny
Licytacje ruchomości
Licytacje nieruchomości
Dokumenty do pobrania
 

Pierwsza licytacja - Sułkowice gm. Andrychów

2021-04-29
Sygn. akt Km 826/18, Km 71/21


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach  Mirosława Wójcicka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17.06.2021 roku   o godz.10:00 w sali nr 210 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Sułkowice gm. Andrychów, powiat wadowicki, stanowiącej własność dłużnika, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach o  nr KR1W/00039674/7.
Nieruchomość składa  się z działek gruntowych  o nr 1724, 1725/1, 1725/2 i 1725/3 o łącznej powierzchni 9231m2. Na gruncie znajdują się dwa budynki mieszkalne - jeden starszy o numerze adresowym ulica Środkowa 28, -drugi  nowszy bez numeru porządkowego, nie zgłoszony do użytkowania.
Działka nr 1724 stanowi drogą łączącą ulicę Środkową z gruntem zabudowanym. Nieruchomość posiada uzbrojenie w wodociąg gminny, kanalizację gminną, sieć gazową oraz linę energetyczną.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Andrychów  działka nr 1724  o pow. 109 m2 posiada  ozn 5.7/11MN w 90% oraz S5/KD1 w 10%. działka nr 1725/1 o pow. 6287 m2 posiada ozn 5.7/11MN , działka nr 1725/2 o pow. 1779 m2    posiada ozn 5.7/11MN, działka nr 1725/3 o pow. 1056 m2   posiada ozn 5.7/11MN .
Szczegółowy operat szacunkowy oraz opis tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika lub do pobrania >>TUTAJ<<
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 663 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 497 250,00 zł.
Przystepujacy do licytacji zobowiazany jest złożyć rekojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 66 300,00 zł w  następujący sposób:
-  gotówką w kancelarii komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację;
- przelewem na rachunek bankowy komornika  Bank Pekao S.A. nr 83 1240 4197 1111 0010 2228 0560, uznanym najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację;
- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
W ciagu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn. I Co 443/19 lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Mirosławy Wójcickiej  w Wadowicach ul. Mickiewicza 27/7 akta postepowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.

K O M O R N I K


© by Komornik Sądowy Wadowice 2009