Mirosława Wójcicka
Kancelaria Komornicza w Wadowicach
34-100 Wadowice, ul. Mickiewicza 27/7

Wykaz terytorialny
Licytacje ruchomości
Licytacje nieruchomości
Dokumenty do pobrania
 

Ryczów gm. Spytkowice-działka nr 2075 o pow. 0,0481ha zabud. bud. mieszk. jednorodz.

2018-07-12
O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach  Mirosława Wójcicka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 06.09.2018 roku o godz. 11:15  w sali nr  210 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Ryczów gm. Spytkowice  stanowiąca własność dłużnika  posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w  Wadowicach o nr KR1W/00095637/6.
Jest to działka nr 2075 o pow. 0,0481ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o nr adresowym Ryczów ul. Jana Pawła II 61 o pow. użytkowej ok. 76m2 w przeciętnym stanie technicznym i niskim standardzie wykończenia.  Zachodnia cześć  budynku wykracza poza granice działki  na  sąsiednie działki nr 2074/2 i 2077/8. Nieruchomość usytuowana jest bezpośrednio przy nieutwardzonej drodze gminnej. Działka posiada klasę gruntu RIVa i zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Spytkowice znajduje się w terenach ozn. symbolem MM - tereny mieszkaniowej z usługami.

Szczegółowy operat szacunkowy oraz opis  tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika oraz na stronie internetowej---> OPERAT

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 139 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 104.250,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rekojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 13 900,00 zł w  następujący sposób:
-  gotówką w kancelarii komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację;
- przelewem na rachunek bankowy komornika  Bank Pekao S.A. nr 83 1240 4197 1111 0010 2228 0560, uznanym najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację;
- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn. I Co 1436/17 lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Mirosławy Wójcickiej  w Wadowicach ul. Mickiewicza 27/7 akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.
(Kms 211/17 i inne)

K O M O R N I K


© by Komornik Sądowy Wadowice 2009