Mirosława Wójcicka
Kancelaria Komornicza w Wadowicach
34-100 Wadowice, ul. Mickiewicza 27/7

Wykaz terytorialny
Licytacje ruchomości
Licytacje nieruchomości
Dokumenty do pobrania
 

Ponikiew gm. Wadowice - działki gruntowe o nr: 1740/4, 1834, 1846, 1822/1, 1852/4, 1842/1, 1855/2, 1667/1, 1714/2, 1737, 1773/2 o łącznej pow. 1ha10a42m2

2017-11-15
O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach  Mirosława Wójcicka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 18.01.2018 roku o godz. 10.40 w sali nr 210 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości  Ponikiew gm. Wadowice, stanowiącej własność dłużnika posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach o nr KR1W/00060845/3.
Są to  niezabudowane działki gruntowe o nr: 1740/4, 1834, 1846, 1822/1, 1852/4, 1842/1, 1855/2, 1667/1, 1714/2, 1737, 1773/2 o łącznej pow. 1ha10a42m2.  Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 1852/4 posiada ozn. ZL / tereny lasów /, działka nr 1667/1 ZE / tereny zieleni/, natomiast pozostałe działki R / tereny rolne/.
Dojazd do działek odbywa się po gruntach prywatnych, bez urządzonych dróg.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika oraz na stronie internetowej---> OPERAT

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 32.200,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 21.466,67 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rekojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 3.220,00 zł w  następujący sposób:
-  gotówką w kancelarii komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację;
- przelewem na rachunek bankowy komornika  Bank Pekao S.A. nr 83 1240 4197 1111 0010 2228 0560, uznanym najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację;
- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Licytant przystępujący do przetargu powinien spełniać warunki określone w ustawie z dnia  11.04.2003 r. O kształtowaniu ustroju rolnego.  Zgodnie z art. 2 a w/w ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny / w myśl. art. 6 ww. ustawy/, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione wyżej może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej.  Zgodnie z art. 7 w/w ustawy nabywca zobowiązany jest przedłożyć dowody potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej. Dowodem potwierdzającym osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego jest oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).  Dowodem potwierdzającym zamieszkanie jest zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. Poza tym nabywca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenia, iż prowadzi gospodarstwo rolne w którym łączna powierzchnia użytków rolnych nie jest większa niż 300 ha poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz, iż jest rolnikiem indywidualnym.
Licytant ma obowiązek udokumentować swoje uprawnienia do nabycia nieruchomości rolnych przed przystąpieniem do przetargu pod rygorem odmowy przystąpienia do przetargu.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn. I Co 1398/15 lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Mirosławy Wójcickiej  w Wadowicach ul. Mickiewicza 27/7 akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.
(Km 1211/15, Km 252/16)

K O M O R N I K

© by Komornik Sądowy Wadowice 2009