Mirosława Wójcicka
Kancelaria Komornicza w Wadowicach
34-100 Wadowice, ul. Mickiewicza 27/7

Wykaz terytorialny
Licytacje ruchomości
Licytacje nieruchomości
Dokumenty do pobrania
 

Wadowice oś. Kopernika 9/84- 1/2 części spółdz. własnośc. prawa do lok. miesz.o pow. łącz. 46,91 m2

2018-02-07
O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Wadowicach   Mirosława Wójcicka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 29 marca 2018 roku o godz.10:50 w sali nr  210 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach  odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

ułamkowej 1/2 części  nieruchomości tj. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Wadowice oś. Kopernika 9/84  stanowiącego współwłasność dłużnika- nie posiadającego założonej księgi wieczystej.
Lokal  mieszkalny położony jest  na drugim piętrze, składa  się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju  o pow. łącznej 46,91 m2.

Szczegółowy operat szacunkowy oraz opis tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika oraz na stronie internetowej---> OPERAT

Udział 1/2 części w prawie własności nieruchomości oszacowany jest na kwotę:
77 500,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 58 125,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rekojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 7 750,00 zł w  następujący sposób:
-  gotówką w kancelarii komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację;
- przelewem na rachunek bankowy komornika  Bank Pekao S.A. nr 83 1240 4197 1111 0010 2228 0560, uznanym najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację;
- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn. I Co 60/17 lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Mirosławy Wójcickiej  w Wadowicach ul. Mickiewicza 27/7 akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.
(Kmp 53/14)

K O M O R N I K


© by Komornik Sądowy Wadowice 2009