Mirosława Wójcicka
Kancelaria Komornicza w Wadowicach
34-100 Wadowice, ul. Mickiewicza 27/7

Wykaz terytorialny
Licytacje ruchomości
Licytacje nieruchomości
Dokumenty do pobrania
 

Andrychów-ul. Dąbrowskiego 12 C-działka grunt. o nr 1075/6 o łącznej pow. 1809 m2,bud. miesz. oraz garaż wolnost.

2017-10-23
O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Mirosława Wójcicka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18.01.2018 roku o godz. 10:00 w sali nr  210 w Sądzie Rejonowym  w Wadowicach  odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Andrychów przy ul. Dąbrowskiego 12 C gm. Andrychów, stanowiącej własność dłużnika posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach o  nr KR1W/00044414/5.
Jest to działka gruntowa  o nr 1075/6 o łącznej powierzchni 1809 m2. Na gruncie znajduje się budynek mieszkalny oraz garaż wolnostojący. Jest to budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący składający się z niewielkiej piwnicy, przyziemia oraz  poddasza użytkowego o pow. użytkowej 178,81 m2. Działka uzbrojona w wodociąg gminny, kanalizacja gminna, linia energetyczna oraz sieć gazowa. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy grunt zlokalizowany jest  na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - symbol MN1 - częściowa strefa ochrony konserwatorskiej.

Szczegółowy operat szacunkowy oraz opis tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika oraz na stronie internetowej---> OPERAT

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 666.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 499.500,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rekojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 66.600,00 zł w  następujący sposób:
-  gotówką w kancelarii komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację;
- przelewem na rachunek bankowy komornika  Bank Pekao S.A. nr 83 1240 4197 1111 0010 2228 0560, uznanym najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację;
- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn. I Co 2029/14 lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Mirosławy Wójcickiej  w Wadowicach ul. Mickiewicza 27/7 akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.
(Km 1836/14)

K O M O R N I K


© by Komornik Sądowy Wadowice 2009