Mirosława Wójcicka
Kancelaria Komornicza w Wadowicach
34-100 Wadowice, ul. Mickiewicza 27/7

Wykaz terytorialny
Licytacje ruchomości
Licytacje nieruchomości
Dokumenty do pobrania
 

Pierwsza licytacja - Lgota gm. Tomice

2021-05-14
Sygn. akt Km 761/19 i inne
 Wadowice , dnia 2021-05-05
O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Wadowicach   Mirosława Wójcicka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17.06.2021 roku o  godz. 10.30 w sali nr  210 w Sądzie Rejonowym  w Wadowicach  odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Lgota, gmina Tomice, powiat wadowicki stanowiącej własność dłużników posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach o  nr KR1W/00042366/9.
Jest to  działka o nr 744/2 o pow. 674m2, zabudowana budynkiem  mieszkalnym  o numerze adresowym Lgota, ul. Podgórska 46. Jest to budynek mieszkalny wolnostojący z garażem, parterowy z poddaszem nieużytkowym, możliwym do adaptacji na cele mieszkalne, częściowo podpiwniczony.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Tomice powyższa działka oznaczona jest symbolem MNU - budownictwo mieszkaniowo-usługowe. Dojazd do nieruchomości drogą gminną o nawierzchni asfaltowej.
Szczegółowy operat szacunkowy oraz opis tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika lub do pobrania <TUTAJ>
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 508 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 381 000,00 zł.
Przystepujacy do licytacji zobowiazany jest złożyć rekojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 50 800,00 zł  w  następujący sposób:
-  gotówką w kancelarii komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację;
- przelewem na rachunek bankowy komornika  Bank Pekao S.A. nr 83 1240 4197 1111 0010 2228 0560, uznanym najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację;
- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
W ciagu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn. I Co 77/20 lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Mirosławy Wójcickiej  w Wadowicach ul. Mickiewicza 27/7 akta postepowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.

K O M O R N I K


© by Komornik Sądowy Wadowice 2009